Saturday, March 21, 2009

okunamayan tarih dergisi #2

ŞEHRİMİZDE KUMAR
21 MART 1909
TANİN 0373


İstanbul ve Beyoğlu taraflarındaki gazino ve kahvehanelerde şu son zamanlarda kumar oyunlarının pek ziyade kesb-i tezâyüd ettiğini haber alıyoruz. Bu âdet-i mekrûhenin Beyoğlu’nda tevessü etmesini pek o kadar fevkalade telâki edemeyiz. Çünkü oraları medeniyet sû-i istimalâtının en mütenevvi ahvâl ve vakâyine cilvegâh olagelmiştir, fakat, İstanbul’da, asırlardan beri sefâhatlerin, bu neviyle henüz televvüs etmeyen âsûde İstanbul’da bu hâlleri görüp kalbi sızlamayacak bir sahib-i hamiyet tasavvur edilemez. Osmanlıların yedi yüz senelik vatanını hâile-i istibdat bir harabezâra çevirmişti; bu gün herkes için çalışmak, lâ yenkati’ çalışarak bu mülkün teâli ve ikbâli için uğraşmak farz-ı ayn olmuşken bilhassa gençlerimizin o muazzez dakikalarını kırâathane köşelerinde kumar oynamakla geçirmeleri pek ziyade şayan-ı teessüftür. İstihbarat-ı mevsûkamıza nazaran en ziyade kumar oynanan mahaller Direklerarası’yla Sultanahmet ve Sirkeci taraflarındaki kırâathanelerdir. Her hâlde bütün bu ahvale bir nihayet verilmesi için Zaptiye Nezareti’nin nazar-ı dikkatini celbederiz.

Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bugün
Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 183

No comments: