Friday, September 18, 2009

okunamayan tarih dergisi #5

ŞİRKET-İ HAYRİYE'NİN MEZALİMİNDEN
18 EYLÜL 1909
TANİN


Dün sabah Boğaziçi’ni sis kaplamış olduğundan sabah postasını yapan vapurlar iskelelere muntazaman gelememişlerdir. Otuz dokuz numaralı ve kaptan Angeli’nin idaresinde bulunan vapur Anadolu tarafından bir çok yolcuları hamil olduğu halde Beylerbeyi’nden hareket etmiş idi. Kuzguncuk önüne gelindiği zaman o iskelede toplanan yüzlerce halkın vapura tehacûm edeceği muhakkak olduğundan ve Beşiktaş’a geçecek yolcular da o iskeleden vapura binmek istediklerinden bazı kimseler Kuzguncuk’a uğramaksızın doğruca Köprü’ye gitmesini kaptana ihtar etmişlerdir. Kaptan bu muhik ihtarı dinlemeyip Kuzguncuk’a yanaşmıştır. Oradan hücum eden yolculardan vapurda oturacak yer kalmamış ve ahali derece-i nihayede telaşa düşüp feryada başlamıştır. Beşiktaş’a gelinceye kadar devam edecen herc ü merci tarif mümkün değildir. Zaten vapurun Beşiktaş’a uğraması da büyük bir tedbirsizlik idi. Bütün halk güverteye toplanmış olduğundan vapur iki tarafa sallanıyordu. Erkeklerin feryadı, kadınların telaşı, her tarafta yükselen bir sada-yı tariz ve tenkit herkesi şaşırttı. Beşiktaş’tan hareket edildikten sonra zat-ı şahanenin rakip oldukları vapur saray-ı hümayün rıhtımından ayrıldığından şirket vapuru orada tevkife mecbur olmuş idi. O sırada halkın yerlerinden kalkması herkesi daha ziyade korkuttu. Hülasa, bin müşkülat ile Kabataş’a yanaşıldı, bu sırada vapurun devrilmesinden korkanların hemen kaffesi oraya çıktılar. Birçok mehâllikten muhatarattan ve bir Mudanya seferine muadil bu yolculuktan sonra salimen Köprü’ye çıkanlar canlarını kurtarmış olduklarından dolayı pek memnun görünüyorlardı. Kaptan bidayeten (başlangıçta) Kuzguncuk ve sonra da Beşiktaş iskelelerine uğradığından ve kendisine vuku bulan ihtarata kulak asmadığından dolayı kabahatlidir. Biz şirketin intizam-ı idaresinden meyus olduğumuz için vukuatı olduğu gibi yazdık ve hiçbir mütalaa iave etmek istemedik.



Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bugün
Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 189

No comments: